หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน้าแรก


ความหมายและความสำคัญของงานอาชีพ
           การประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้  เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่  ได้แก่  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  ในอดีตสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิก  ด้วยการผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว  โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อหา  ปัจจุบันการดำรงชีวิตในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น  ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  เพื่อให้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่และสิ่งของอื่น ๆ ในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  อาชีพมีอยู่มากมาย  ควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจ  สุจริต  มีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้เพียงพอความจำเป็นของการประกอบอาชีพมีดังนี้
1.  เพื่อตนเอง 
            เป็นการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินหรือรายได้มาจับจ่ายใช้สอยสำหรับการดำเนินชีวิต  และตอบสนองความต้องการของตนเอง  เช่น  ซื้อเครื่องซักผ้า  เครื่องตัดหญ้า  เตาไมโครเวฟ  รถยนต์  ฯลฯ  ซื้อสิ่งสร้างความบันเทิงและการพักผ่อน  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  วีดิทัศน์ ตลอดจนซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย  เช่น  เครื่องประดับราคาแพง  น้ำหอม  เครื่องสำอาง  เป็นต้น
2.  เพี่อครอบครัว
            ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด  สมาชิกของครอบครัวประกอบด้วย พ่อ  แม่  ลูก  ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน  เช่น  พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและให้การศึกษา  เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต  ลูกมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา  แล้วแสวงหาอาชีพ  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเอง  พ่อแม่  และทุกคนในครอบครัว  ให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 3.  เพื่อชุมชน
            ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม  หากสมาชิกแต่ละครอบครัวประกอบอาชีพที่สุดจริตถูกต้องตามกฎหมาย  และมีอาชีพที่มั่นคง  รายได้ดี  และมีโอกาสก้าวหน้าภายในชุมชน  ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุ่งเรืองสามารถพึ่งพาตนเองได้
4.  เพื่อประเทศชาติ
            เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ  มีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ทำให้อัตราการว่างงานลดน้อยลง  ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาล  สภาพสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน  รายได้เกิดการหมุนเวียน  ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก้าวหน้า  ผลจากการที่ประชาชนประกอบอาชีพ  มีงานทำ  มีรายได้  ชุมชนมีความเข้าแข็งและชำระภาษีให้แก่รัฐ  เพื่อรัฐจะได้นำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  เช่น  การสร้างถนน  สะพาน  เขื่อน  โรงไฟฟ้า  เป็นต้น  การประกอบอาชีพของประชาชน  ในชุมชนและในประเทศ  จึงเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง
            จากความจำเป็นดังกล่าว  ทำให้ทุกคนในชาติต้องประกอบอาชีพ  เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  ซึ่งจะนำพาความสุขมาสู่ชุมชนหรือสังคมโดยรวม  และก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติในด้านการสร้างความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การแก้ไขปัญหาทางสังคมและการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกล  สามารถแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลได้